top of page

כיצד לנהוג בעניין הרפור’

כיצד לדעתכם היה על המדינה לנהוג? א. להכיר ברפורמיים ובקונסרבטיביים כשם שמכירים באנשי דת יהודים נוצריים ומוסלמים בישראל. וע”כ, ככולם וחלק מהשוויון החברתי והדמוקרטי, לתקצב גם אותם ולשלם שכר לרבניהם. ב. להכיר בחופש הדת (כל עוד אינו עומד בניגוד לחוק ודמוקרטיה) ולאפשר לכל אחד לעסוק בדתו ופולחניו כרצונו, אך על חשבונו שלו ובמימון עצמו.

Comments


bottom of page