top of page

מוסתר מאיתנו

תנו רבנן שבעה דברים מכוסים מבני אדם ואין אדם יודעם: 1. מתי ימות 2. מתי יתנחם מדאגתו 3. עומק הדין (הדיין לא יכול לחקור עד עומק הדין אלא רק לפי מה שרואה ושומע) 4. במה ישתכר 5. אין אדם יודע מה שבליבו של חבירו 6. מתי תחזור מלכות בית דוד 7. מתי תכלה מלכות הרשעה

Comments


bottom of page